ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ κ. Σ.ΜΕΝΑΡΔΟΥ

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY MR. S.MENARDOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 1926
  5. 274-287
    • This report mentions the history of the Academy of Athens. How Justinean closed the residence and after how many years and after which actions was finally founded the Academy of Athens and what is its task. Are also mentioned briefly the histories of other countries' Academies.
    • Η έκθεσις αναφέρει την ιστορίαν της Ακαδημίας Αθηνών. Πως έκλεισε το οίκημα ο Ιουστινιανός και μετά από πόσα χρόνια και ποιες ενέργειες ιδρύθηκε εν τέλει η Ακαδημία και ποίον το έργο της. Αναφέρονται δε εν τάχει και οι ιστορίες των Ακαδημίων άλλων χωρών.