ΑΙ ΑΝΟΜΒΡΙΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

THE DROUGHT AND THE NECESSARY WORKS OF WATER AND IRRIGATION IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1926
  6. 244-258
    • The general and the local reasons which haracterize the precipitating type of each place, have been cited. The general reasons change year to year and month to month, while the local ones are stable, but without a stable influence on the final precipitation. As a consequence of these alterations, the precipitation height and its annual variation change from place to place. After all, various solutions for irrigation works are proposed, in purpose of a better exploitation of the precipitating water.
    • Στη μελέτη αυτή αναφέρονται τόσο γενικά όσο και τα τοπικά αίτια, από τα οποία εξαρτάται ο βροχομετρικός χαρακτήρας κάθε τόπου. Τα γενικά αίτια μεταβάλλονται από έτος σε έτος και από μήνα σε μήνα, ενώ τα τοπικά αίτια είναι σταθερά, χωρίς όμως η επίδραση τους να είναι σταθερή, μεταβαλλόμενη και αυτή με τα γενικά. Σαν συνέπεια αυτών των μεταβολών παρουσιάζεται μεταβολή τόσο στο ύψος βροχής όσο και στην ετήσια πορεία της σε κάθε τόπο. Λόγω αυτών προτείνονται διάφορες λύσεις για αρδευτικά έργα με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των ομβρίων υδάτων.