ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ

COMMENTS ON NEW THEORIES OF BYZANTINE PAINTING DURING THE PALEOLOGOS' TIMES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1926
  6. 173-183
    • Survived monuments of the Paleologian times, which express specific ideas about the artistic maturement of the Byzantine painting, are presented. These times are characterised by great progress and rightly brings the name "Byzantine Renaissance". Artistic centers and their specialized work are also cited.
    • Μελετώνται τα διασωθέντα μνημεία της εποχής των Παλαιολόγων που μας έδωσαν μια ιδέα για την καλλιτεχνική ωριμότητα της βυζαντινής τέχνης και της βυζαντινής ζωγραφικής η οποία επικρατούσε. Η εποχή εκείνη χαρακτηρίζεται από μεγάλη πρόοδο και δίκαια φέρει το όνομα "Βυζαντινή Αναγέννηση". Στη μελέτη επίσης αναφέρονται κέντρα αυτής της τέχνης, καθώς και τα έργα που έγιναν σ' αυτά.