ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΞΕΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

EFFECT OF THE BASIC ACETIC LEAD OVER THE SUGAR MEASUREMENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης,Κωνσταντίνος (1878-1963)
  5. 1926
  6. 151-156
    • Measurements of the three main sugars, that is grape-sugar, fruit-sugar and himverto-sugar, are compared and the results are cited.
    • Μελετάται η μέθοδος ζαχαρομέτρησης των κυριότερων ζαχάρων, δηλαδή του σταφυλοζαχάρου, του οπωροζαχάρου και του ιμβερτοζαχάρου, με τη μέθοδο του Φελιγγείου υγρού και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της μεθόδου.