ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΤΙΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΝ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ABOUT THE ORIGIN AND THE USE OF A LINGUISTIC TYPE IN MODERN GREEK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζηδάκης Γ Ν
  5. 1926
  6. 143-145
    • Expressions and linguistic types included in modern greek language, which according to the situation have different meaning, are described.
    • Μελετώνται φράσεις και γλωσσικοί τύποι που περιέχονται στη νέα ελληνική γλώσσα, οι οποίοι ανάλογα με την περίπτωση έχουν διαφορετική ερμηνεία μέσα στο λόγο.