ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΥΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΣ

ABOUT THE PRESENCE OF HALOPHILA STIPULACEA IN THE GREEK SEAS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968)
  5. 1926
  6. 111-113
    • The sea flora, especially the self-growing specie named HALOPHILA STIPULACEA is examined. At first was found on the coasts of the Peiraic peninsula, in the Autumn of 1923, but afterwards it was determined in other greek sea areas. It is investigated the way of its transport in the greek sea area from the place of its initial appearance which was the Red Sea.
    • Μελετάται η θαλάσσια χλωρίδα με επίκεντρο της μελέτης το αυτοφυές φυτικό είδος που ονομάζεται ολίφιλος η παραφυλλοειδής, που ανευρέθηκε στις ακτές της Πειραϊκής χερσο-νήσου το φθινόπωρο του 1923, στη συνέχεια όμως και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές. Ερευνάται ο τρόπος μεταφοράς του στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο από τον τόπο αρχικής του εμφάνισης, που ήταν η Ερυθρά θάλασσα.