ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ

ABOUT THE OBSERVED IN GREECE ANTI-CYCLONIC RAINS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mariolopoulos Ilias | Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1926
  6. 83-84
    • Anticyclonic rains in France during the winter 1924-1925 have been studied. It is verified, when anticyclonic type of wheather dominates in France rain falls usually in the coastline rather in the island. Justification and explanation of this type of rain has been attempted. Anticyclonic rains are very common in Greece during winter.
    • Μελετώνται οι "αντικυκλωνικές βροχές" κατά το χειμώνα 1924-1925. Διαπιστώνεται ότι όταν επικρατούσαν στη Γαλλία τύποι καιρού συσχετιζόμενοι με αντικυκλώνες, τότε οι βροχές αυτές πέφτουν συνηθέστερα στα παράλια παρά στο εσωτερικόν της ξηράς. Γίνεται προσπάθεια αιτιολόγησης αυτού του φαινομένου, με αναζήτηση των γενεσιουργών αιτιών αυτών των βροχών. Ο τύπος αυτός των βροχών παρατηρείται συχνά στην Ελλάδα κατά τους χειμερινούς μήνες.