ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

ABOUT VARIABLE STARS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1926
  6. 46-47
    • Observations of variable stars from February to March 1926 have been tabulated.
    • Παρουσιάζεται πίνακας παρατηρήσεων μεταβλητών αστέρων που έγιναν κατά την χρονική περίοδο Φεβρουάριου-Μαρτίου του έτους 1926 και οι οποίες θεωρούνται μεγάλης σπουδαιότητας για την Αστρική Αστρονομία.