ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1926

OPENING SESSION OF 25th MARCH 1926 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νέγρης, Φωκίων (1846-1928)
  5. 1926
  6. 29-43
    • It is about the 1st session of the Academy of Athens, in which had articulated speeches the President of the Government Theodoros Pangalos, the Minister of the Canon and of the Public Education Dimitrios Eginitis and the first President of the Academy of Athens, Fokion Negris.
    • Πρόκειται για την 1η Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών στην οποία εξεφώνησαν λόγους ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Θεόδωρος Πάγκαλος- ο Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημ.Εκπαιδεύσεως Δημήτριος Αιγινήτης-και ο πρώτος Πρόεδρος της Ακαδημίας Φωκίων Νέγρης.