ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

CONSTITUTION OF THE ACADEMY OF ATHENS.- (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1926
  6. 3-27
    • Constitution of the Academy of Athens signed and published on the 18th March 1926. It contains 120 articles.
    • Αναφέρεται ο Οργανισμός της Ακαδημίας Αθηνών ο οποίος κυρώθηκε με την Συντακτική Απόφαση της 18ης Μαρτίου 1926 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αποτελείται από 120 άρθρα.