ΝΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

NEW FRAGMENTS OF GREEK LITERATURE FROM THE LEXICON OF PHOTIUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Τσαντσανόγλου Κ
  5. 1984
  6. 11-167
    • This is a publication of Greek literature, fragments which belong to the Photiu's lexicon.These fragments were discovered thanks to a codex of the 13th-14th century coming from the Monastery of Zaborta in western Macedonia. They have been divided in four categories: Prose, Tragedy, Comedy, Poetry, while authors and their works have been arranged in alphabetical order.
    • Πρόκειται για δημοσίευση αποσπασμάτων ελληνικής λογοτεχνίας που ανήκουν στο λεξικό του Φωτίου και τα οποία εντοπίστηκαν χάρις σε κώδικα του 13ου-14ου αιώνα που βρίσκεται στη Μονή Ζαμπότα της Δυτικής Μακεδονίας. Τα αποσπάσματα αυτά διαιρούνται σε τέσσερις κατηγορίες: Πρόζα, Τραγωδία, Κωμωδία και Ποίηση. Μέσα σε κάθε κατηγορία οι συγγραφείς και τα έργα τους ταξινομούνται κατά αλφαβητική σειρά.