ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ

THE RELIGIOUS CENTER OF MYCENAE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1972
  6. 5-40
    • Mycenae and their importance in the cultural development of Greece is reviewed. In addition description of the royal tombs, the palace of the Cyclopian city and the valuable relics of Mycenae, is given. I nformation about the religion do not exist so various aspects which have been made on tis subject are doubtful. Nevertheless, it has been pointed out that in the Mycenean period there were small chapels, altars, holy places and objects, which were used as symbols of holiness.
    • Στην εργασία αυτή μελετώνται οι Μυκήνες και η σπουδαιότητα τους στην πολιτιστική εξέλιξη της Ελλάδος. Δίδεται περιγραφή των βασιλικών τάφων, το ανάκτορο της Κυκλώπειας πόλεως καθώς επίσης και τα πολύτιμα λείψανα των Μυκηνών. Όσον αφορά τη θρησκεία και την λατρεία των Μυκηνών σαφείς πληροφορίες δεν υπάρχουν και για τον λόγο αυτό οι διάφορες υποθέσεις αμφισβητούνται. Παρ' όλα αυτά γίνεται γνωστό ότι στην Μυκηναϊκή εποχή υπήρχαν ναϊσκοι, βωμοί, υπαίθρια ιερά αλλά και αντικείμενα τα οποί εχρησιμοποιούντο ως σύμβολα ιερότητος.