ΚΑΛΒΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

KALVO'S WORK AND DAYS IN SWITZERLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης Νικόλαος Α
  5. 1958
  6. 1-24
    • The life of the poet Andreas Kalvos during his stay in Switzerland in 1816 and the Autumn of 1822 is reported.
    • Στην παρούσα εργασία μελετάται η ζωή και το έργο του ποιητή Ανδρέα Κάλβου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελβετία το 1816 και το Φθινόπωρο του 1832.