Ο ΜΕΤ' ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

MARRIAGE BETWEEN FOREIGNERS IN ACCORDANCE WITH THE GREEK AND THE HELLINISTIC LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χριστοφιλόπουλος Α Π
  5. 1951
  6. 1-17
    • The juristic state of marriages among foreigners in various places of the ancient Greece after the 5th century b.C. , when marriage obstacles were set, has been examined.
    • Εξετάζεται το νομικό καθεστώς μικτών γάμων, σε διάφορες περιοχές της αρχαίας Ελλάδος μετά τον 5ον π.Χ. Αιώνα, όταν καθιερώθηκαν γαμικά κωλύματα για τον περιορισμό των επιγαμιών.