ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΩΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ. ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

ELECTROLYSIS OF ORGANIC MATTER. DISCOVERING OF COLLOIDE CARBON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1949
  6. 1948
    • The electrolytic mechanism of complex carbon salts is examined together with the resulted deposit of Kathodic carbon. In addition, the colloide state of carbon in both liquids and solids is represented for the first time.
    • Εξετάζεται ο μηχανισμός ηλεκτρόλυσις συμπλόκων ανθρακούχων αλάτων και η απόθεση καθοδικού άνθρακος. Επίσης παρουσιάζεται για πρώτη φορά η κολλοειδής κατάσταση του άνθρακα, τόσο σε υγρή όσο και σε στερεά μορφή.