ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΗΚΗ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ AELIA SENTIA ΚΑΙ PAPIA POPPAEA

PROFFESION AND TESTAMENT IN THE WAY THEY ARE DEFINED BY THE ROMAN LAWS AELIA SENTIA AND PAPIA POPPAEA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Weiss Egon
  5. 1949
  6. 1-9
    • This is a report to the Roman laws Aelia Sentia and Papia Poppaea, which describe and define the meaning of "proffesion" and "testament".
    • Αναφορά στους Ρωμαϊκούς νόμους Aelia Sentia και Papia Poppaea, οι οποίοι περιγράφουν και καθορίζουν τις έννοιες "επάγγελμα " και "διαθήκη".