ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΜΙΚΡΑΣ ΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΞΕΝΙΚΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ

PROPOSAL FOR A LITTLE MODIFICATION OF THE ALPHABET IN PURPOSE OF APODOSIS OF THE FOREIGN PRONUNCIATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ.
  5. 1940
  6. 1-77
    • Proposal for the introduction of an alphabetical phonetic system of fourty two phonetic sounds which reproduce in Greek all the foreign words. The system consists of the modern Greek alphabet with eighteen additional supporting letters, so that all the linguistic sounds can be reproduced.
    • Πρόταση για την εισαγωγή αλφαβητικού φωνητικού συστήματος, αποτελούμενο από 42 φωνητικούς φθόγγους, ώστε να αποδίδονται άνετα στα Ελληνικά όλες οι ξενόγλωσσες λέξεις. Το σύστημα αυτό αποτελείται από το γνωστό ελληνικό αλφάβητο στο οποίο & προστίθενται δεκαοκτώ ακόμη παραπληρωματικά ή βοηθητικά γράμματα για να καλυφθούν όλοι οι γλωσσικοί ήχοι.