ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩ ΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΠΡΙΑΝΤΖΑ

A STUDY OF THE FAUNA OF KEFALOPODA IN THE AREA OF ANO LIA OF THE OLD BRIANZA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Μιτζόπουλος Μαχ Κ
  5. 1932
  6. 1-117
    • The headfoot "Ammonitico Rosso" of Alta Brianza shows a close relation not only with proportional findings of South Switzerland, but is presented also in some areas of South Europe and North Africa.
    • Το κεφαλόποδο "Ammonitico Rosso" της Alta Brianza παρουσιάζει στενή σχέση όχι μόνο με ανάλογα ευρήματα της νότιας Ελβετίας, αλλά παρουσιάζεται σε αρκετές περιοχές της νότιας Ευρώπης και της βόρειας Αφρικής.