1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καμινοπέτρος Ι
  5. 1937
  6. 1-78
    • This article studies the erythroblastic anaemia which was first discovered in the area of Eastern Mediterranean, during 1925. It studies the frequency of that serious and lethal disease and tries to define the nature and the way of its contagion after researches that have taken place. The final conclusion is that this disease, of type COOLEY, appears often in Greece and Italy, mainly during the childhood. After 3 years of researches, conclusions on the pathogony of the disease have been made.
    • Μελετάται η ερυθροβλαστική αναιμία, η οποία αναγνωρίστηκε πρώτα το 1925 στους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερα,μελετάται η συχνότητα της βαρειάς και θανατηφόρου ασθένειας και επιδιώκεται να καθοριστεί η φύση και ο τρόπος μετάδοσης αυτής μετά από διεξαχθείσα έρευνα. Προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ασθένεια αυτή, τύπου COOLEY, είναι συχνή στην Ελλάδα και την Ιταλία, κυρίως κατά την παιδική ηλικία. Μετά από τριετείς έρευνες, προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με την παθογονία της νόσου.