ΤΟ ΕΚ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Ζ' ΒΑΘΜΟΥ ΚΩΛΥΜΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΞΙΣ, ΕΤΟΥΣ 1186, ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΙΣΑΑΚΙΟΥ Β' ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

THE 7TH DEGREE RELATIVES BY BLOOD MARRIAGE OBSTACLE AND THE COMMAND, OF THE YEAR 1186, OF THE EMPEROR ISAAK 2ND ANGELOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεωργιάδης Φίλιππος Ν
  5. 1937
  6. 1-24
    • It is examined the marriage's obstacle, because of the 7th degree relative by blood, from the era of Justinean until today. It is also described the law No. 84 that is included in the No. 141 code of the St. Panteleimonos monastery through which is given a command from the emperor Isaak Angelos for the legitimization of the marriage between Irene and Ioannis Katakouzinos.
    • Εξετάζεται το κώλυμα γάμου, εξαιτίας συγγενείας αίματος Ζ' βαθμού από την εποχή του Ιουστινιανού μέχρι σήμερα. Περιγράφεται επίσης η νεαρά 84, που περιέχεται στον κώδικα 141 της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος, δια της οποίας γίνεται πρόσταξη του αυτοκράτορα Ισαακίου του Αγγέλου για την νομιμοποίηση του γάμου της Ειρήνης μετά του Ιωάννου Κατακουζηνού.