ΠΑΙΔΕΣ ΑΩΡΟΙ - ΠΕΝΘΙΜΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΑ

YOUNG CHILDREN - FUNERAL POETRY - TEXT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Verilhac Anne Marie
  5. 1978
  6. 7-377
    • This volume is composed of a poem's collection which have as a subject the death of young boys in pre-adolescence, adolescence and little before the coming of age. The attempt so as these poems to be classified in a logical order come up against several difficulties. For that reason, the classification was made, based to the importance of each subject or its rareness. So, are separated into 4 categories: funerals (generally, without details about the dead person), praises, references, comforting words. The same classification follows also the internal of each category. E.g accordingly to their subject are classified in praises of virtue, praises of spiritual qualifications e.t.c.
    • Ο τόμος αυτός αποτελείται από μια συλλογή ποιημάτων με θέμα το θάνατο νεαρών αγοριών στην προεφηβική, εφηβική ηλικία και λίγο πριν την ενηλικίωση. Η προσπάθεια ώστε τα ποιήματα αυτά να καταγραφούν σε μια λογική σειρά, προσέκρουσε σε ορισμένες δυσκολίες. Για το λόγο αυτό, η κατάταξη έγινε βασιζόμενη στη σημασία του κάθε θέματος ή τη σπανιότητά του. Έτσι χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: επιτάφιοι (γενικά, χωρίς λεπτομέρειες ως προς το αποθανών πρόσωπο), εγκώμια, αναφορές, παρηγορητικά λόγια. Η ίδια κατάταξη ακολουθεί και το εσωτερικό της κάθε κατηγορίας. Π.χ ανάλογα με το θέμα τους κατατάσσονται σε εγκώμια αρετής, εγκώμια πνευματικών προσόντων κ.λ.π.