ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΥ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ABOUT THE CONTENT OF NUTRICIOUS VALUES OF CEREALS AND THEIR PRODUCTS, THAT ARE USED FROM THE FARMERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Αλιβιζάτος Γ Π | Ιουστινιανός Α | Ioustinianos Albertos
  5. 1950
  6. 1-24
    • Nutritional study which examines the content of cereals and the products in nutricious values which the Greek farmer consumes. The method of sampling was used, which took place in 11 greek areas. The results of the study are presented in 6 tebles. From that research we find out the big nutritional value of these products and their content in vitamines.
    • Διατροφική μελέτη με την οποία εξετάζεται η περιεκτικότητα των δημητριακών και των προερχομένων από αυτά προϊόντων σε θρεπτικές ουσίες, τα οποία καταναλώνει ο Έλληνας αγρότης. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 11 περιοχές της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται σε 6 πίνακές. Από την έρευνα αυτή προκύπτει η μεγάλη διατροφική αξία των προϊόντων αυτών και η περιεκτικότητά τους σε βιταμίνες.