ΒΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Η' ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΕΡΤΣΕΤΗ ΕΚ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

THE LIFE OF NIKITAS STAMATELOPOULOS OR NIKITARAS - RECORDING OF TERTSETIS OUT OF 4 NEW MANUSCRIPTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονόμος Κωνσταντίνος Α
  5. 1954
  6. 1-19
    • Quotation of the memoirs of Nikitas Stamatelopoulos or Nikitaras, from the recordings of Georgios Tertsetis, with many explanatory comments. The memoirs come from 4 manuscripts and compose an exact recording of Nikitara's narration.
    • Γίνεται παράθεση των απομνημονευμάτων του Νικήτα Σταματελόπουλου ή Νικηταρά, από τις καταγραφές του Γεωργίου Τερτσέτη, με πλούσια επεξηγηματικά σχόλια. Τα απομνημονεύματα προέρχονται από τέσσερα χειρόγραφα και αποτελούν πιστή καταγραφή της αφήγησης του Νικηταρά.