ΘΩΜΑΣ ΦΛΑΓΓΙΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ

THOMAS FLAGINIS AND THE LITTLE GREEK MINDFUL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μέρτζιος Κωνσταντίνος Δ
  5. 1939
  6. 167-266
    • In the second part of this monography are presented, the unpublished facts which refer to the history of Greece after the Fall. Have been recorded facts for the Greek School of Venice, unpublished data about Manouso Theotokopoulo, Filotheo Skoufo, Ioanni Vlasto e.t.c. Finally, are cited facts for the cancelled emigration of the Maniates in Sardenia and for the crossing from Venice, of the Greek kings.
    • Στο Β' μέρος παρουσιάζονται ανέκδοτα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία της Ελλάδος μετά την άλωση. Έχουν καταγραφεί στοιχεία για την Ελληνική Σχολή της Βενετίας, ανέκδοτα στοιχεία για τον Μανούσο Θεοτοκόπουλο, τον Φιλόθεο Σκούφο, τον Ιωάννη Βλαστό κ.α. Τέλος, παρατίθενται στοιχεία για την ματαιωθήσασα μετοίκηση Μανιατών στην Σαρδηνία και για την διέλευση από την Βενετία, των Ελλήνων βασιλιάδων.