ΘΩΜΑΣ ΦΛΑΓΓΙΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ

THOMAS FLAGINIS AND THE LITTLE GREEK MINDFUL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μέρτζιος Κωνσταντίνος Δ
  5. 1939
  6. 1-165
    • In the first part, is recorded the history and action of the benefactor, from Corfu, Thomas Flaginis. More analytically are presented, the origin of Flaginis, his studies, his legacy and his will, the Flaginian institution and generally his benefaction.
    • Στο Α' μέρος, καταγράφεται η ιστορία και η δράση του Κερκυραίου ευεργέτη Θωμά Φλαγγίνη. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται, η καταγωγή του Φλαγγίνη, οι σπουδές του, η περιουσία του και οι διαθήκες του, το Φλαγγιανό φροντιστήριο και γενικότερα το ευεργετικό του έργο.