ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΙΣ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΟ - ΣΛΑΒΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΗΜΑΤΩΝ -ΙΤΣ- ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ

REEXAMINATION OF AN AMBIGOUS GREEK - SLAVIC PROBLEM: THE ORIGIN OF THE SUFFIXES -ITS- AND THEIR ETYMOLOGICAL AFFECTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Πρακτικά)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. Ελληνικά
  4. Georgakas Demetrius I. | Γεωργακάς Δημητριος Ι.
  5. 1982
  6. 1-435
    • This research presents the greek - slavic controversial problem of the -ITΣ- suffixes. Reexamines their origin and the ethnological implications by presenting the evidence of marginal dialects and also the long tradition of the Greek language. The writer is led to the conclusion that there was no significant linguistic impact of South Slavic on Greek and that the greek suffix -ιτσιν- gave rise to the creation of -ιτσα-.
    • Παρουσιάζεται το ελληνο - σλαβικό πρόβλημα των καταλήξεων -ιτς-. Επανεξετάζεται το πρόβλημα τηε προέλευσής τους και οι εθνολογικές τους επιπτώσεις. Συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι δεν υπήρξαν σημαντικές γλωσσολογικές επιπτώσεις από την επίδραση των νοτιοσλάβων επί των Ελλήνων. Επίσης η ελληνική κατάληξη -ιτσίν- δημιούργησε την κατάληξη -ίτσα-.