ΨΕΥΔΟ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

PSEUDO - HIPPOCRATES "ABOUT WEEKS" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Toul Charis I | Τουλ Χάρης Ι
  5. 1975
  6. 7-143
    • The ancient monograph "About Weeks" has been tabulated to the Hippocratic collection but the greek prototype has been disappeared. An attempt to rebuild the authentic text has been made assembling some parts in greek which have been saved in the texts of other writers as well as a Latin translation of the original. Comments, remarks, reviews and conclusions are also cited.
    • Το "Περί Εβδομάδων" σύγγραμα ανήκει στην Ιπποκρατική συλλογή, το ελληνικό πρωτότυπο όμως έχει χαθεί. Γίνεται προσπάθεια απόδοσης του κειμένου χρησιμοποιώντας τμήματα του έργου στην ελληνική που σώζονται από άλλους συγγραφείς καθώς και την λατινική του μετάφραση. Παρατίθενται επίσης σχόλια, παρατηρήσεις, ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα.