Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

ACROPOLE'S GEOLOGY MICROTECTONIC RESEARCHES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1972
  6. 55-98
    • The stratigraphic and microtectonic constitution of Acropole, is studied. The Acropole's sanctum and the excavations that have been made in the area as also the hydrogeological and seismological conditions of the area and the necessary measures of protection and conservation, are described. The conclusion in which is led, is that the calcareous table of Acropole has not remained undisturbed but is separated into three main tectonic pieces. The article is written in greek as well as in english and in german.
    • Μελετάται η στρωματογραφική και η μικροτεκτονική σύσταση της Ακροπόλεως. Περιγράφεται το ιερό της Ακροπόλεως και οι ανασκαφές οι οποίες έχουν γίνει στην περιοχή καθώς επίσης και οι υδρογεωλογικές και σεισμολογικές συνθήκες της περιοχής και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και συντηρήσεως. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι ότι η ασβεστολιθική τράπεζα της Ακροπόλεως δεν παρέμεινε αδιατάρακτη αλλά χωρίστηκε σε τρία κύρια τεκτονικά τεμάχια. Το άρθρο είναι γραμμένο τόσο στην ελληνική όσο και την γερμανική γλώσσα.