ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

HISTORY'S OUTLINE OF THE POST-BYZANTINE LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γκίνης Δημήτριος Σ
  5. 1966
  6. 5-419
    • The history's outline of the Post-Byzantine Law is a new edition of a small study with 27 pages under exactly the same title which saw the light in the Yearbook of Byzantine Studies Society and included 206 entries. The second edition included 421 entries, while the present edition is enriched with 680 new entries. These texts of extended works have not been included apart from the text of the unpublished and almost unknown "Law's Criteria" of an anonymous author, which was including terms of the 17th centurie's applied law.
    • Το Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου, είναι μια νέα έκδοση μιας μικρής μελέτης από 27 μόνο σελίδες, υπό τον ίδιο ακριβώς τίτλο, που είδε το φως στην επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών και περιελάμβανε 206 λήμματα. Η δεύτερη έκδοση περιέλαβε 421 λήμματα ενώ η παρούσα έκδοση, εμπλουτίστηκε με 680 νέα λήμματα. Τα κείμενα εκτεταμένων έργων δεν έχουν συμπεριληφθεί, με εξαίρεση το κείμενο του ανεκδότου και σχεδόν αγνώστου "Νομοκριτηρίου", ανωνύμου συντάκτου, περιέχοντος διατάξεις του κατά του ιζ΄αιώνα, εφαρμοζομένου δικαίου.