ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΟΡΙΩΝ ΥΑΛΟΥ

CHEMICAL STRUCTURE OF GLASSE'S MOLECULES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αγγελόπουλος Δημ Ν
  5. 1956
  6. 1-34
    • The writer is referred to the structural construction of simple and complexed silicone's combinations, which can be dissolved in the water and with the same way investigates the molecular structure of simple glass. Sets the rules with which the Industry melts glass and confirms the correctness of the formulas on which is led from the theoritical and also from the laboratory side.
    • Στο άρθρο αυτό μελετάται το ζήτημα της χημικής δομής των μορίων της υάλου. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη δομική κατασκευή απλών και σύνθετων ενώσεων σιλικόνης, οι οποίες μπορούν να διαλυθούν στο νερό και με τον ίδιο τρόπο ερευνά τη μοριακή δομή του απλού γυαλιού. Θέτει τους κανόνες με τους οποίους η Bιομηχανία λιώνει το γυαλί και βεβαιώνει την ορθότητα των τύπων στους οποίους έχει καταλήξει τόσο από θεωρητικής πλευράς όσο και από εργαστηριακής.