ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

BIOLOGICAL FIGHT AGAINST THE DISEASE OF THE OLIVE-TREE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Isaakides C A | Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959)
  5. 1955
  6. 1-19
    • It is described the biological fight for the limitation of the disease which affects the olive-trees, and has as an intention to prompt the Ministry of Agriculture and the olive-growers to the boost of the Nature's work. The production of oil in Greece is limitated because of the damage that causes this disease and the attempts of prevention are insufficient. The writer reports the positive effect of a brushwood (akoniza) on the opposition to the disease. It is observed that in the area where these firewood exist is produced a greater quantity and better quality of oil. It is mentioned that the olive-trees owners must not destroy the firewood because they encourage the destructive work of the disease and increase the possibilities of the olive-trees' damage from that.
    • Περιγράφεται ο βιολογικός αγώνας για τον περιορισμό του δάκου της εληάς, με σκοπό να παρακινηθεί το Υπουργείο Γεωργίας και οι ελαιοπαραγωγοί στην ενίσχυση του έργου της φύσης. Η παραγωγή του ελαίου στην Ελλάδα περιορίζεται εξαιτίας της ζημιάς που προκαλεί ο δάκος και οι προσπάθειες προς αποτροπή της είναι ανεπαρκείς. Ο συγγραφέας αναφέρει τη θετική επίδραση ενός φρύγανου ( ακονυζά ) στην καταπολέμηση του δάκου. Έχει παρατηρηθεί ότι στην περιοχή όπου υπάρχουν αυτά τα φρύγανα παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα ελαίου. Επισημαίνεται συνεπώς, ότι οι ελαιοκτήμονες δεν θα πρέπει να καταστρέφουν τα φρύγανα αυτά διότι έτσι ενισχύουν το καταστρεπτικό έργο του δάκου και αυξάνουν τις πιθανότητες προσβολής του ελαιοκάρπου από αυτόν.