ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ, ΗΤΟΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1556-1702

PATRIARCHIC, THAT IS UNPUBBLISHED INFORMATION ABOUT PATRIARCHS OF KONSTANTINOPOLE FROM 1556-1702 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μέρτζιος Κωνσταντίνος Δ
  5. 1951
  6. 1-83
    • Quotation of extracts from documents which give much light to the history of Patriarchate from 1556 till 1702. The quotation of these facts is made in order to be reversed the innacuracies and facts that are reported in this period and which are included in the history of Ottaman State, of Hamer.
    • Γίνεται παράθεση διαφόρων αποσπασμάτων από έγγραφα τα οποία ρίχνουν άπλετο φώς στη σκοτεινή και πολυκύμαντη ιστορία του Πατριαρχείου από το 1556 μέχρι το 1702. Η παράθεση αυτών των στοιχείων γίνεται για να ανατραπούν στοιχεία και ανακρίβειες που αναφέρονται σ' αυτή τη χρονική περίοδο και τα οποία περιέχονται στην Ιστορία του Οθωμανικού Κράτους, του Χαμέρ.