ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΙΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΕΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ABOUT THE MELIGON OF TAYGETOS DUE TO AN UNPUBLISHED BYZANTINE INSCRIPTION FROM LAKONIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1951
  6. 1-34
    • Presentation of the information, that come from different men of letters of the area, related to the existence of the published instriction. The instriction is found in the area of Oitylo's province in the middle of the street that joins the villages Platsia and Nomitsi, in the Byzantine church of St. Nicolas, in Kampinari region. The instriction is metrical, composed from 18 Byzantine dodekasyllables and its complete and continuous meaning with the grammatical, syntactic, and metrical rules, is not possible to be followed.
    • Γίνεται παράθεση των πληροφοριών που προέρχονται από διάφορους λόγιους της περιοχής, σχετικών με την ύπαρξη της δημοσιευόμενης επιγραφής. Η επιγραφή βρίσκεται στην περιοχή της επαρχίας Οιτύλου, στο μέσο της οδού που συνδέει τα χωριά Πλάτσια και Νομιτσή, στο Βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου, στην τοποθεσία Καμπινάρι. Η επιγραφή είναι έμμετρος αποτελούμενη από 18 βυζαντινούς δωδεκασύλλαβους και το πλήρες και συνεχές νόημα της με τους γραμματικούς, συντακτικούς και μετρικούς κανόνες δεν είναι δυνατό να παρακολουθηθεί.