ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ

GREEK TABLES OF SURVIVAL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ
  5. 1939
  6. 1-38
    • A method of the "Greek Tables of Survival" construction is described and a series from five (5) complete survival tables, where the former three (3) refer to the whole Greek population for the year 1928 and the latter two (2) to the population of the year 1920. Seven columns of data which outline the whole scheme of survival, from birth to death, are tabulated. The data mentioned in this table is age, number of mortals, number of survivers, death possibilities in various age, years of life for each group of age, successive totals of years of life, the expected life or the average life duration or the mean left life for each age. The survival tables provide the best image of the phases which obtain each time the fight between the forces of death and the forces of the living population.
    • Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την χρησιμοποιηθείσα μέθοδο κατασκευής των "Ελληνικών Πινάκων Επιβιώσεως" και δίνει μια σειρά από πέντε πλήρεις πίνακες εκ των οποίων οι 3 πρώτοι αναφέρονται σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Ελλάδας για το έτος 1928 και οι δύο τελευταίοι στον πληθυσμό του έτους 1920. Η παρακολούθηση μιάς γενεάς ανθρώπων από την στιγμή της γεννήσεως εως του θανάτου γίνεται με την βοήθεια των κάτωθι στηλών το σύνολο των οποίων αποτελεί τον πίνακα επιβιώσεως. 1) Στήλη των ηλικιών 2) Στήλη των θρησκόντων 3) Στήλη των επιζώντων 4) Οι πιθανότητες του θανάτου στις διάφορες ηλικίες 5) Τα έτη ζωής για την ομάδα κάθε ηλικίας 6) Τα διαδοχικά σύνολα των ετών ζωής 7) Η προσδοκώμενη ζωή ή η μέση διάρκεια της ζωής ή η μέση εναπολειπόμενη ζωή δι' έκαστην ηλικία. Οι πίνακες επιβιώσεως παρέχουν την καλύτερη εικόνα των φάσεων τις οποίες λαμβάνει ο άγων μεταξύ των δυνάμεων του θανάτου αφ' ενός και του ζώντος πληθυσμού αφ' ετέρου.