ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

THE BYZANTINE MONUMENTS OF CYPRUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1935
    • Architectural designs and images of the most important Greek Medieval monuments in Cyprus until the beginning of the 19th century, are quoted. The remains of the old christian art and follow in chronological and according to the type order, the byzantine monuments of the Island, are also set out. The appearance of this material enlightens the particular forms of the Byzantine art, in the way it was developed in Cyprus and gives also valuable facts, for the medieval history of the Island.
    • Παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά σχέδια και εικόνες των πλέον σημαντικών Ελληνικών μεσαιωνικών μνημείων της Κύπρου, μέχρι την αρχή του 19ου αιώνα. Ταξινομούνται επίσης, τα υπολείματα της παλαιοχριστιανικής τέχνης κατά χρονολογική σειρά και σύμφωνα με τον τύπο του βυζαντινού μνημείου. Η παρουσίαση αυτού του υλικού φωτίζει τους ιδιαίτερους τύπους της Βυζαντινής τέχνης, κατά τον τρόπο που αναπτύχθηκε στην Κύπρο παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία για την μεσαιωνική ιστορία του νησιού.