ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΙΝΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

APPLICATIONS OF NOMOGRAPHY IN BIOCHEMICAL CALCULATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρίκας Ευάγγελος
  5. 1935
  6. 1-10
    • The subsitution of arithmetic biochemical calculations with graphic operations, has been made. In addition, the graphic method of the french mathematician d' Ocagne, to the definition of urea in urine and blood, to the calculation of the Ambard's factor and to the definition of diabetes in blood, has been applied. The conclusions on which is led, show the accuracy of the charts as far as it concerns the results, the luck of arithmetic operations and saving of time.
    • Η μελέτη αυτή έχει σαν θέμα την αντικατάσταση των αριθμητικών, βιοχημικών υπολογισμών με γραφικές απεικονίσεις. Εφαρμόζονται οι γραφικές μέθοδοι του Γάλλου μαθηματικού d' Ocagne, στον προσδιορισμό της ουρίας στα ούρα και το αίμα, στον υπολογισμό του συντελεστή Ambard και στον προσδιορισμό του σακχάρου στο αίμα. Τα συμπεράσματα δείχνουν την ακρίβεια των γραφημάτων σε σχέση με τα αριθμητικά αποτελέσματα, την αποφυγή της εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων και την ελαχιστοποίηση του χρόνου απασχόλησης.