Η ΕΞ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ "ΠΕΡΙ ΞΕΝΗΤΕΙΑΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ"

THE VARIATION FROM THE ATHENIAN CODE OF "ABOUT MIGRATION OF POEM" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1935
  6. 1-31
    • A presentation of the first edition of the variation of the Greek mediaval poem "ABOUT MIGRATION" which is found in the Athenian code 701, p. 202-216, is made. This code includes hymns and services, similar to those of the three-week period preceding the first Sunday of Lent and of Pentecostarium and finally chronological picture of christians and turkishes kings of Konstantinopole, as well as the many conquests of the turkishes from the year 1356 until 1567 a.c.
    • Γίνεται παρουσίαση της πρώτης έκδοσης της παραλλαγής του ελληνικού μεσαιωνικού ποιήματος "Περί της Ξενητειάς" το οποίο βρίσκεται στον Αθηναϊκό κώδικα 701, φυλλ. 202-216. Ο κώδικας αυτός περιλαμβάνει διάφορα τροπάρια και ακολουθίες, ιδιόμελα του τριωδίου και του πεντηκοσταρίου, τέλος δε χρονολογικό πίνακα χριστιανών και τούρκων βασιλέων της Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και τις διάφορες κατακτήσεις των τούρκων από το έτος 1356 εως το 1567 μ.Χ.