ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αρ. 1857-2500

LIST OF MANUSCRIPTS OF THE NATIONAL LIBRARY OF GREECE. NUM. 1857-2500 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Λίνος (1906-1982)
  5. 1991
  6. 1-576
    • The manuscripts of the National Library of Greece, num. 1857-2500, as they have been recorded by Mr. Linos Politis, have been tabulated. The history, the context and the filling system of the manuscript section of the library has been also outlined. Abbreviations, corrections, brief outlines and indexs of the manuscripts are also included.
    • Η πραγματεία αυτή περιέχει τα χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης αρ. 1857-2500 όπως τα κατέγραψε ο Λίνος Πολίτης. Περιγράφει το ιστορικό του τμήματος χειρογράφων της Βιβλιοθήκης, το περιεχόμενο και το σύστημα περιγραφής τους. Αναφέρει επίσης τις συντομογραφίες, μαζί με συμπληρώσεις, διορθώσεις και περιγραφή των χειρογράφων και παραθέτει ευρετήρια αυτών.