ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

DICTIONARY OF THE TSAKONIC DIALECT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κωστάκης Θανάσης Π
  5. 1987
  6. 1-432
    • This study is a dictionary of the Tsakonic dialect and is consisted of three volumes. The 3rd volume includes shortcuts, phonetic phenomena and words, in alphabetical order from Π to Ω.
    • Το έργο αυτό είναι ένα λεξικό της Τσακωνικής Διαλέκτου και αποτελείται από τρείς τόμους. Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει βραχυγραφίες, φωνητικά φαινόμενα και λέξεις, σε αλφαβητική σειρά, από το Π εως το Ω.