ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

DICTIONARY OF THE TSAKONIC DIALECT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κωστάκης Θανάσης Π
  5. 1986
  6. 1-376
    • This study is a dictionary of the Tsakonic dialect and is consisted of three volumes. The 2nd volume includes shortcuts, phonetic phenomena and words in alphabetical order from K to O.
    • Το έργο αυτό είναι ένα λεξικό της Τσακωνικής Διαλέκτου και αποτελείται από τρείς τόμους. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει βραχυγραφίες, φωνητικά φαινόμενα και λέξεις, σε αλφαβητική σειρά, από το Κ εως το Ο.