ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

DICTIONARY OF THE TSAKONIC DIALECT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 1986
  5. 1-341
    • This study is a dictionary of the Tsakonic dialect and is consisted of three volumes. The 1st volume includes the introduction of the study, the Tsakonia's map, the bibliography, shortcuts, phonetic phenomena and words in alphabetical order from A to I.
    • Το έργο αυτό είναι ένα λεξικό της Τσακωνικής Διαλέκτου και αποτελείται από τρείς τόμους. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει την εισαγωγή του έργου, τον χάρτη της Τσακωνίας, την βιβλιογραφία, βραχυγραφίες, φωνητικά φαινόμενα και λέξεις, σε αλφαβητική σειρά, από το Α εως και το Ι.