ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ, ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

ABOUT METTALURGY OF ANCIENT LAVRIO BIBLIOGRAPHICAL ANALYSIS, RESEARCHES AND JUDGEMENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 1978
  5. 9-76
    • A study about the information that are related to the experience of ancient Greeks, in the mine's excavation from Lavrio's mines, its enrichment and its mettalurgical process for the extraction of the included lead and silver. All the information that are associated with the different stages of the mettalurgical process that the ancient Greeks were following, as well as topographical maps of the area and pictures with information related to the furnaces' function, are also quoted.
    • Γίνεται μελέτη των πληροφοριών που σχετίζονται με την εμπειρία των αρχαίων Ελλήνων στην εξόρυξη μεταλλεύματος από τα μεταλλεία Λαυρίου, τον εμπλουτισμό του και τη μεταλλουργική κατεργασία του για την εξαγωγή του περιεχόμενου μολύβδου και αργύρου. Παρατίθενται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα διάφορα στάδια της μεταλλουργικής κατεργασίας που ακολουθούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, καθώς και τοπογραφικοί χάρτες της περιοχής και εικόνες με πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία των καμινίων.