Ο χριστιανισμός των Βουλγάρων κατά τον Θ'αιώνα : η ένωσις αυτών μετά της δύσεως και η επιστροφή αυτών εις την ανατολικήν ορθόδοξον εκκλησίαν και η σχισματική εκκλησία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23417
  4. GR-AtACAb10078201
  5. Ελληνικά
  6. Λαζόπουλος, Γιώργος
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ό.], 1863
  8. 20