ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ABOUT SPIRIT-SPURIOUS OF ARISTOTLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 1977
  5. 7-94
    • A presentation is carried out, of the text "About Spirit", where are referred and analyzed subjects as the mechanism of respiration, the structure of bones and the origin of nails, even criticisms and questions about these subjects are mentioned. The writing of this task is attributed to Aristotle. In addition, it takes place an analysis of the reasons that led to conclusions, according to the possibility of the change of the text language and its writing. More specific, on one hand, each attempt of its attribution in vernacular lead to paraphrase, on the other hand this task is not a task of Aristotle.
    • Γίνεται παρουσίαση του κειμένου "Περί Πνεύματος" όπου αναφέρονται και αναλύονται θέματα όπως ο μηχανισμός της αναπνοής, η σύνθεση των οστών και η προέλευση των νυχιών, ακόμη δε παρατίθενται επικρίσεις και απορίες σχετικές με αυτά τα θέματα. Η συγγραφή του έργου αποδίδεται στον Αριστοτέλη. Επίσης, γίνεται ανάλυση των λόγων που οδηγούν σε συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής της γλώσσας του κειμένου και τη συγγραφή του. Ειδικότερα, αφενός μεν κάθε απόπειρα απόδοσής του στην καθομιλουμένη οδηγεί σε παράφραση, αφετέρου δε το έργο αυτό δεν είναι έργο του Αριστοτέλη.