ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΧΥΜΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ'

GALINOS' ON THE WORK OF HIPPOCRATES "ABOUT JUICES" RECCOMENDATIONS, BOOKS 3 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 1952
  5. 1-151
    • It concerns the dissertation of Galinos on the work of Hippocrates "About Juices". This work belongs to the unpublished medical works of Adamantios Korais, the relevants to ancient Greek doctors, which had copied and commented from the Parisian Code no. 5491.
    • Πρόκειται για την πραγματεία του Γαληνού επί του έργου του Ιπποκράτη περί χυμών. Το έργο αυτό ανήκει στα ανέκδοτα ιατρικά έργα του Αδαμαντίου Κοραή, τα σχετικά με τους αρχαίους Έλληνες ιατρούς, το οποίο είχε αντιγράψει και σχολιάσει από τον Παρισινό κώδικα 5491.