ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ C 1932

PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ATHENS C 1932 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Πρακτικά)
  2. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)
  3. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1932