ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ A 1944

PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ATHENS A 1944 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Πρακτικά)
  2. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)
  3. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1944