ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ A 1949

MONOGRAPHS OF THE ACADEMY OF ATHENS A 1949 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Πρακτικά)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1949