ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ C 1987

MONOGRAPHS OF THE ACADEMY OF ATHENS C 1987 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Πρακτικά)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1987