ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ [A1] 1978

MONOGRAPHS OF THE ACADEMY OF ATHENS [A1] 1978 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Πρακτικά)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. Ελληνικά
  4. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1978